EN| 中文
Current Location: English » Organization » College Committee »

Safety Management Committee

Team leader: Demin Zhou, Ping Xu

Deputy team leader: Minjie Guo, Xinshan Ye

Members: Suwei Dong, Baodi Gou, Ning Jiao, Yan Niu, Yong Jiang, Yingtao Zhang, Yiguang Wang, Wenbing Dai, Zhuo Huang, Siwang Yu, Shuxiang Song

Secretary: Xiaoyan Ma