EN| 中文
Current Location: English » Organization » College Committee »

Teaching Committee

Chairman: Demin Zhou

Vice Chairman: Min Ye

Commission (Sort by name):  Tao Liu, Yiguang Wang, Hongmei Zhang, Yingtao Zhang, Guoying Zhao, Yong Jiang, Xiaoyan Nie, Yanxing Jia, Suwei Dong

Secretary: Guoying Zhao