EN| 中文
Current Location: English » Organization » College Committee »

Academic Committee

Honorary Chairman: Lihe Zhang

Chairman: Qiang Zhang

Vice Chairman: Demin Zhou (Managing), Xinshan Ye

Commission (Sort by name): Min Ye, Xinshan Ye, Luwen Shi, Wanliang Lu, Zhongjun Li, Yiguang Wang, Lihe Zhang, Qiang Zhang, Demin Zhou, Yanxing Jia, Zhuo Huang, Pengfei Tu, Ning Jiao